Carnatic Krithi Manodharma

krithi vocal

Sub Junior
Names Results
Shriya Nandagiri 1st prize
Arjun Suresh 2nd prize
Satya Ganesan 2nd prize
Junior
Names Results
Srinidhi Pucha 1st prize
Sahana Vasudevan 2nd prize
Pratiksha Narasimhan 3rd prize
Shankar Subramayan 3rd prize
Avanthika Prabhaharan SPM
Sub Senior
Names Results
Likitha Gangireddy 1st prize
Surya Ganesan 2nd prize
Yuktha suresh 3rd prize
Saipranav 3rd prize
Riddhi priyanka Suresh SPM
Samskrith Sriram SPM
shriya bharadwaj SPM

Manodharma Sangeetham

Junior
Names Results
Srinidhi Pucha 1st prize
Sahana Vasudevan 2nd prize
Sub Senior
Names Results
Yukha 1st prize
Surya Ganesan 2nd prize
Likitha Gangireddy 3rd prize

Krithi Instrumental

Junior
Names Results
Srinidhi Pucha 1st prize
Sub Senior
Names Results
Sai samyuktha shankar 2nd prize