Sri Venkateswara [Balaji] Temple Edina, Minnesota

 


SV Temple Store

Brahmotsavam Sponsorship

SV Temple Brahmotsavam – This is annual event to celebrate various special events like Homams, Srinivasa Kalyanotsavam, Sri Venkateswara Swami108 Kalasa Abhishekam, Garuda vahana and Hanumad vahana seva, and everyday Cultural Events by local artists.